VACANCY - temporary Town Clerk SWYDD WAG - Clerc y Dre dros dro


Cyngor Tref Pen-bre a Phorth Tywyn

Clerc y Dref Dros Dro – 20 awr yr wythnos

Cyflog £27,849 – £30, 001 (POA)(Pro Rata)

 

Mae Cyngor Tref Pen-bre a Phorth Tywyn, Cyngor sy’n edrych ymlaen ac yn rhagweithiol, yn chwilio am weinyddwr rhagorol i ymgymryd â dyletswyddau swydd Clerc y Dref Dros Dro, a fydd wedi’i leoli yn swyddfeydd y Cyngor yn y Neuadd Goffa, Porth Tywyn.  Bydd Clerc y Cyngor Dros Dro yn gweithredu fel Swyddog Priodol yr Awdurdod, ac fel y cyfryw, bydd yn ofynnol iddo sicrhau fod yr holl faterion cyfreithiol, statudol a gosodiadau eraill sy’n llywodraethu neu effeithio ar rediad y Cyngor yn cael eu cymryd i ystyriaeth.

 

Mae sgiliau llafar, ysgrifenedig a rhyngbersonol yn hanfodol yn ogystal a gwybodaeth ynglŷn â gweithdrefnau llywodraeth leol. Mae fflurflenni cais a rhagor o fanylion ar gael yn swyddfa’r Cyngor Tref, Y Neuadd Goffa, Stryd Parc y Minos, Porth Tywyn. SA16 0BN (01554 834346). www.pembreyburryport-tc.co.uk

Dyddiad cau: 25ain Mehefin

Pembrey and Burry Port Town Council

TemporaryTown Clerk – 20 hours per week

Salary £27,849 – £30, 001 (POA)(Pro Rata)

 

Pembrey and Burry Port Town Council which is a forward looking, proactive Council is looking for a first class administrator to undertake the duties of the post of a Temporary Town Clerk, to cover sickness absence, which will be based at the Council’s offices at the Memorial Hall, Burry Port. The period of contract will therefore be flexible at present. The Clerk to the Council will act as the Proper Officer of the Authority, and as such, will be required to ensure that all legal, statutory and other provisions governing or affecting the running of the Council are observed.

 

Excellent verbal, written and inter personal skills are essential as is a knowledge of local government procedures. Application forms and further details are available from the Town Council offices, Memorial Hall, Parc y Minos Street, Burry Port. SA16 OBN (01554 834346) www.pembreyburryport-tc.co.uk

 Closing date: 25th June